Uvjeti pružanja usluge

za prodaju proizvoda i usluga tvrtke Semantic Applications GmbH & Co. KG poslovnim korisnicima

1.Uvod
Ovi Opći uvjeti i odredbe ("OU") primjenjuju se na sve proizvode, softver i/ili usluge koje pruža korisnik ili u ime kupca izravno Semantic Applications GmbH & ; KG, Mittelroder Straße 10, 36041 Fulda (“Semantic Applications GmbH & Co. KG”) samo za internu upotrebu. Ovi OUP u vezi sa Semantic Applications GmbH & Co. KG dokumenti o narudžbi i uslugama predstavljaju jedinu pravnu osnovu za poslovni odnos između kupca i Semantic Applications GmbH & Co. KG za kupnju proizvoda, softvera i usluga ("Ugovor"), osim ako je izričito drugačije dogovoreno u pisanom obliku. Odstupajući uvjeti kupca ne vrijede. U slučaju sukoba, primjenjivat će se sljedeći redoslijed prvenstva: (1) Pojedinačni ugovorni sporazum (ako postoji); (2) narudžbeni dokumenti; (3) Servisne dokumente i (4) ove TOS. Za proizvode, softver i usluge koje je kupac kupio radi preprodaje, uvjeti na Semantic Applications GmbH & Co. KG pod: www.semantic-applications.de.