Uvjeti pružanja usluge

za prodaju proizvoda i usluga tvrtke Semantic Applications GmbH & Co. KG poslovnim korisnicima

1.Uvod
Ovi Opći uvjeti i odredbe ("OU") odnose se na sve proizvode, softver i/ili usluge koje pruža korisnik ili u ime kupca izravno Semantic Applications GmbH & ; KG, Mittelroder Straße 10, 36041 Fulda (“Semantic Applications GmbH & Co. KG”) samo za internu upotrebu. Ovi OUP u vezi sa Semantic Applications GmbH & Co. KG dokumenti o narudžbi i uslugama predstavljaju jedinu pravnu osnovu za poslovni odnos između kupca i Semantic Applications GmbH & Co. KG za kupnju proizvoda, softvera i usluga ("Ugovor"), osim ako je izričito drugačije dogovoreno u pisanom obliku. Odstupajući uvjeti kupca ne vrijede. U slučaju sukoba, primjenjivat će se sljedeći redoslijed prvenstva: (1) Pojedinačni ugovorni sporazum (ako postoji); (2) narudžbeni dokumenti; (3) Servisne dokumente i (4) ove TOS. Za proizvode, softver i usluge koje je kupac kupio radi preprodaje, uvjeti na Semantic Applications GmbH & Co. KG pod: www.semantic-applications.de.

2. Definicije
"Dokumenti narudžbe": Semantic Applications GmbH & Co. KG ponude, potvrde narudžbe i fakture koje se šalju kupcu s opisom proizvoda, softvera i usluga koje je kupac kupio prema ugovoru, cijenama, uvjetima plaćanja i drugim odredbama.
"Isporučivi proizvodi" : materijal i nematerijalni materijal uključujući, ali ne ograničavajući se na izvješća, studije, početne prognoze, crteže, rezultate istraživanja, priručnike, postupke i preporuke koje pruža Semantic Applications GmbH & Co. KG ili njegovih dobavljača, davatelja licenci tijekom pružanja usluga.
"Semantic Applications GmbH & Co. KG - robni proizvodi": sa Semantic Applications GmbH & Co. KG logo ili pod Semantic Applications GmbH & Co. KG prodao je IT hardver, softver i srodne proizvode i usluge, uključujući proizvode i njihove komponente; isključujući (1) Proizvode trećih strana i (2) bilo koje dijelove ili komponente dodane nakon što je Proizvod isporučen ili putem Semantic Applications GmbH & Co. KG.
"Proizvodi treće strane": Proizvodi, softver (također "Softver treće strane") i usluge koji nisu povezani s tvrtkom Semantic Applications GmbH & Co. KG.
"Prava intelektualnog vlasništva": Patenti, autorska prava, prava na baze podataka, prava na korištenje i dizajn, zaštitni znakovi, identifikatori tvrtki, oznake usluga, nazivi domena, meta oznake ili, ako primjenjivo, registracije za takvo pravo ili za druga prava industrijskog vlasništva ili prava intelektualnog vlasništva i odgovarajuća prava na znanje, dokumentaciju i tehničke procese povezane s Isporukom ili Materijalima.
"Opis usluge/Izjava o Rad (SOW)": pisani, detaljni opis specifičnog opsega usluga i/ili rezultata dogovorenih između kupca i Semantic Applications GmbH & Co. KG.
"Materijali": sav sadržaj sadržan i isporučen u proizvodu, usluzi, softveru ili isporuci i druge stavke kao što su tekst, grafika, logotipi, ikone gumba (ikone), ilustracije, audio, informacije, podaci, fotografije, grafikoni, videozapisi, slova, glazba, zvukovi i softver.
"Proizvodi": računalni hardver i povezani proizvodi koje osigurava Semantic Applications GmbH & Co. KG.
"Usluge": one koje pruža Semantic Applications GmbH & Co. KG kako je opisano u dokumentima usluge.
"Opisi usluga": Opisi usluga koje se pružaju na www.semantic-applications.com.
"Dokumenti usluge": Opisi usluga, opisi rada i drugi međusobno dogovoreni dokumenti koji opisuju Usluge, Softver ili Isporuke.
"Softver": tvrtke Semantic Applications GmbH & Co. KG bilo koji softver, programsku knjižnicu/knjižnicu, uslužni program, instrument/alat ili drugi računalni ili programski kod u strojnom (binarnom) ili obliku izvornog koda i pripadajuću dokumentaciju dostavljenu Kupcu. Softver uključuje softver koji je (1) proizveden od strane Semantic Applications GmbH & Co. KG i instaliran na licu mjesta na hardveru i/ili uređaju kupca ili (2) od strane Semantic Applications GmbH & Co KG se pruža i kupcu putem interneta ili ih dohvaća putem drugog udaljenog pristupa (npr. web-mjesta, portala i rješenja za računalstvo u oblaku).
"Povjerljive informacije": zajednički podaci o stranci koja otkriva koja općenito nije poznata javnosti, kao što je kao softver, planovi proizvoda, informacije o cijenama, marketingu i prodaji, popisi kupaca, "know-how" ili poslovne tajne koje su označene kao povjerljive ili koje prate ili druge okolnosti ukazuju da ih treba tretirati kao povjerljive.

3.Narudžba, cijene, plaćanje
3.1. Osim ako je drugačije navedeno u ponudi, ponude tvrtke Semantic Applications GmbH & Co. KG podložno je promjenama.
3.2. Cijene za proizvode, softver i usluge proizlaze iz Semantic Applications GmbH & Co. KG izdao narudžbu ili dokumente o usluzi. Ako se isporuke vrše kao dio ili faza isporuke, Semantic Applications GmbH & Co. KG zadržava pravo prilagođavanja cijena proizvoda, softvera ili usluga u slučaju promjena tečajeva, poreza, carina, troškova prijevoza, pristojbi i naknada za zemljište. Semantic Applications GmbH & Co. KG ne uključuju porez na promet i druge poreze, carine i troškove dostave, osim ako je izričito drugačije navedeno u ponudi. Takve troškove plaća kupac uz ponuđene neto cijene i mogu se pojaviti kao zasebne stavke u dokumentima narudžbe.
3.3. Osim ako nije drugačije izričito dogovoreno u pisanom obliku, plaćanja za proizvode, softver ili usluge moraju se izvršiti u skladu s uvjetima plaćanja navedenim u dokumentima narudžbe (npr. unutar 30 dana od datuma fakture). Uvjeti plaćanja ovise o prethodnoj provjeri kreditne sposobnosti od strane Semantic Applications GmbH & Co. KG. Uplate se vrše Semantic Applications GmbH & Co. KG imenovani račun. U slučaju zadane, Semantic Applications GmbH & Co. KG ima pravo zaračunati kamatu na zatezne obveze po stopi od osam postotnih bodova iznad osnovne kamatne stope (§ 288. stavak 2. BGB). Ako kupac ne izvrši plaćanje, Semantic Applications GmbH & Co. KG također ima pravo odbiti izvršenje ugovora, npr. obustavom isporuke proizvoda i/ili softvera i obustavom usluga. Semantic Applications GmbH & Co. KG može zasebno fakturirati dijelove narudžbe.
3.4. Prava kupca na kompenzaciju ili zadržavanje mogu se ostvariti samo ako su protutužbe neosporne ili su pravno utvrđene.

4.Promjene proizvoda, softvera ili usluga
Nakon što kupac izvrši narudžbu, ali prije nego se proizvod ili softver isporuče ili usluga izvrši Semantic Applications GmbH & Co. KG može doći do promjena proizvoda, softvera ili usluge; proizvodi i softver ili usluge koje je primio Kupac mogu se neznatno razlikovati od proizvoda, softvera ili usluga koje je naručio Kupac, ali će zadovoljiti ili premašiti relevantnu funkcionalnost i performanse proizvoda, softvera ili usluga izvorno naručenih.

5. Isporuka, zadržavanje prava vlasništva, prijenos rizika
5.1. Semantic Applications GmbH & Co. KG dostavlja proizvode na mjesto kupca navedeno u dokumentima narudžbe. Semantic Applications GmbH & Co. KG ima pravo izvršiti djelomične isporuke ako je to razumno za kupca (npr. u kontekstu isporuke proizvoda treće strane koji se proizvode u različito vrijeme od proizvoda koje proizvodi Semantic Applications GmbH & Co. KG) .
5.2. Semantic Applications GmbH & Co. KG ne isporučuje samo ako se pošalje pismeni podsjetnik, koji se može poslati najranije dva tjedna nakon isteka neobvezujućeg roka isporuke. Na zahtjev Semantic Applications GmbH & Co. KG pisanim putem u razumnom roku želi li odustati od ugovora zbog kašnjenja u isporuci i/ili zahtijevati naknadu štete umjesto izvršenja ili bi želio inzistirati na isporuci. Kupac može odustati samo zbog kašnjenja isporuke u okviru zakonskih propisa o kašnjenju ili u skladu s odjeljkom 16.
5.3. Rizik prelazi na kupca prilikom isporuke proizvoda kupcu ili njegovom zastupniku.
5.4. Proizvodi ostaju vlasništvo Semantic Applications GmbH & Co. KG. Kupac nema pravo rezerviranu robu založiti prije prijenosa vlasništva, dati je kao osiguranje, preraditi ili preinačiti. Kupac može koristiti rezerviranu robu u okviru u uobičajenom tijeku poslovanja, ali već sada ustupa sva rezultirajuća potraživanja protiv kupaca klijenta kako bi osigurala zahtjeve za plaćanje Semantic Applications GmbH & Co. KG u iznosu koji duguje Semantic Applications GmbH & Co. KG. Semantic Applications GmbH & Co. KG prihvaća ovaj zadatak. Ako kupac kasni s jednom ili više plaćanja, u cijelosti ili djelomično, ako prestane s plaćanjem ili ako je nad njegovom imovinom pokrenut stečajni postupak, kupac više ne može raspolagati robom na koju se zadržava pravo vlasništva. Semantic Applications GmbH & U tom slučaju Co. KG ima pravo odustati od ugovora bez prethodnog postavljanja roka za pružanje usluga. Čak i bez davanja ostavke, Semantic Applications GmbH & Co. KG ima pravo zahtijevati robu koja podliježe zadržavanju vlasništva ili opozvati kupcu ovlaštenje za naplatu potraživanja od preprodaje.
5.5. Ako kupac zakasni s prihvaćanjem jer ne prihvaća isporuku iako bi to bio dužan učiniti, ili ako ne surađuje ili ne pripremi (npr. upute, dokumenti) ili ako isporuka kasni iz nekog drugog razloga zbog kojeg kupac je odgovoran, proizvodi se smatraju isporučenim i rizik prelazi na kupca. Od ovog trenutka, Semantic Applications GmbH & Co. KG samo za namjeru i grubi nemar. U slučaju zakašnjenja s prihvaćanjem, kupac mora snositi povezane troškove, posebno troškove skladištenja.

6.Usluge i softver te isporučivi proizvodi predviđeni za ili unutar opsega ovih
6.1. Semantic Applications GmbH & Co. KG pruža usluge, softver i/ili isporučene proizvode kupcu u skladu s dokumentima usluge. Semantic Applications GmbH & Co. KG može ponuditi kupcu proširenje licence za uslugu i softver, npr. slanjem računa kupcu ili, uz prethodnu pisanu obavijest, nastavkom pružanja usluge ili stavljanjem softvera na raspolaganje kupcu. Smatra se da je pristanak korisnika za takvu obnovu licence za usluge i softver dobiven nakon plaćanja ove fakture do datuma dospijeća ili daljnjeg korištenja Usluga ili softvera.
6.2. Sva prava intelektualnog vlasništva sadržana u Materijalima i Isporukama isključivo su vlasništvo Semantic Applications GmbH & Co. KG, njezini dobavljači ili davatelji licence, osim ako ovim ugovorom nije drugačije određeno.
6.3. Podložno potpunom dogovorenom plaćanju za relevantne usluge, Semantic Applications GmbH & Co. KG daje kupcu neekskluzivno, neprenosivo pravo bez naknade za korištenje isključivo (1) Materijala i Isporučenih proizvoda u zemlji ili zemljama u kojima Semantic Applications GmbH & Co. KG pruža Usluge (2) za internu upotrebu i (3) u mjeri potrebnoj za Kupčevo ugovorno korištenje Usluga kako je navedeno u primjenjivim dokumentima o usluzi. Osim ako nije drugačije izričito dogovoreno u pisanom obliku, korisnik nema pravo davati podlicence.
6.4. Semantic Applications GmbH & Co. KG može spriječiti izvedbu Usluga ili pristup korisnika ili bilo koji korisnički pristup Semantic Applications GmbH & Co. KG može prekinuti ili suspendirati softver koji se pruža kao dio pružanja usluga ako je to (1) propisano zakonom ili (2) zbog razloga za Semantic Applications GmbH & Co. KG obvezujući sudski nalog ili (3) ako Semantic Applications GmbH & Co. KG ima razumne razloge za pretpostavku da kupac (ili korisnikov korisnik) koristi softver u nezakonite i/ili nemoralne svrhe.
6.5. Može se koristiti za Semantic Applications GmbH & Co. KG, planirani ili neplanirani popravci ili održavanje, ili daljinsko rješavanje problema ili poboljšanja Semantic Applications GmbH & Co. KG kao dio pružanja usluga koje pruža softver koji je instaliran na računalnim sustavima Korisnika ("Održavanje"), što rezultira privremenim smanjenjem kvalitete Usluga ili djelomični ili potpuni kvar softvera.
6.6. Kupac potvrđuje da su sustavi korišteni za pristup i interakciju s Semantic Applications GmbH & Co. KG se koristi kao dio pružanja usluga softvera ili za prijenos informacija (uključujući telefonske, računalne mreže i internet) nisu dostupni bez prekida i bez ograničenja i mogu povremeno ometati ili spriječiti pristup softveru ili korištenje ili rad softvera. Semantic Applications GmbH & Co. KG nije odgovoran za takav prekid ili sprječavanje pristupa softveru, korištenje softvera ili nedostatak funkcionalnosti softvera.
6.7. Prilikom pružanja usluga ili u vezi s korištenjem Semantic Applications GmbH & Co. KG za pružanje usluga od strane korisnika, može ga koristiti Semantic Applications GmbH & Co. KG postaje nužan za dobivanje ili prikupljanje podataka ili informacija, uključujući podatke specifične za sustav. U mjeri u kojoj je to potrebno, ti se podaci također mogu proslijediti dobavljačima (npr. jer je izravna isporuka od strane dobavljača dogovorena s kupcem). Podatke također koristi odjel marketinga i prodaje tvrtke Semantic Applications GmbH & Co. KG, ali samo u anonimnom obliku.
6.8. U mjeri u kojoj postoje autorska prava na podatke, kupac odobrava Semantic Applications GmbH & Co. KG neekskluzivnu, besplatnu, neograničenu u smislu vremena, mjesta i sadržaja kao i neopozivu licencu za:
6.8.1. Koristiti, uređivati, širiti, prikazivati, pohranjivati, reproducirati ili uređivati ​​podatke isključivo u svrhe opisane u točki 6.7;
6.8.2. Povezivanje podataka s drugim podacima za anonimnu upotrebu u marketinške i prodajne svrhe od strane Semantic Applications GmbH & Co. KG; i
6.8.3. Kopiranje i pohranjivanje podataka na poslužiteljima Semantic Applications GmbH & Co. KG (ili onih njegovih dobavljača) tijekom trajanja ugovora.
6.9. Kupac jamči da će dati prava prema točki 6.8. biti ovlašteni.

7. Usluge popravka
7.1. Usluge popravka su usluge koje uključuju uklanjanje greške u materijalu ili proizvodnji u tvrtki Semantic Applications GmbH & Proizvodi s robnom markom Co. KG. Preventivno održavanje nije uključeno i Semantic Applications GmbH & Co. KG nije odgovoran za popravke od strane Semantic Applications GmbH & Proizvodi s robnom markom Co. KG koji su uzrokovani problemima sa softverom ili proizvodima trećih strana na strani korisnika. Osim kako je izričito navedeno u servisnom dokumentu, usluge popravka ne uključuju popravke bilo kojeg proizvoda ili komponente proizvoda oštećenih: (1) radom koji nije izvršio Semantic Applications GmbH & Co. KG ili njezini predstavnici, (2) ne od strane Semantic Applications GmbH & Co. KG ili njezini agenti, nesreća, pogrešna uporaba ili zlouporaba proizvoda ili komponente proizvoda (uključujući, ali ne ograničavajući se na korištenje neispravnih mrežnih napona ili osigurača, korištenje nekompatibilnih uređaja ili pribora, nepravilnu ili neodgovarajuću ventilaciju ili nepoštivanje rada upute); (3) premještanje Proizvoda s jedne geografske lokacije ili tvrtke u drugu; ili (4) prirodni događaj, uključujući, ali ne ograničavajući se na munje, poplavu, potres ili oluju.
Osim ako nije drugačije dogovoreno, usluge popravka ne uključuju: radove na konfiguraciji; rad izvan uobičajenog radnog vremena; preseljenje proizvoda; zamjena potrošnog materijala; zamjena disketa; Radovi koji nisu potrebni za popravke; Rad na električnom okruženju kupca; prijenos softvera i/ili podataka; Uklanjanje računalnih virusa koji se javljaju kod kupca. Za proizvode trećih strana i softver treće strane primjenjuju se isključivo odredbe proizvođača. Popravak ili obnova proizvoda izvršit će se korištenjem novih, obnovljenih ili obnovljenih dijelova.
7.2. Usluge pružaju Semantic Applications GmbH & Co. KG ili od strane Semantic Applications GmbH & Co. KG naručili servisne partnere. Vrijeme odgovora je grubo dogovoreno i može se razlikovati u pojedinačnim slučajevima (npr. teško dostupna lokacija uređaja, nedostatak dostupnosti komponenti). Dogovoreno vrijeme odgovora ne primjenjuje se na rezervne dijelove/komponente koje nisu apsolutno potrebne za održavanje funkcionalnosti proizvoda (npr. šarke, kozmetički dijelovi, okviri i dijelovi kućišta). Usluge se mogu pružati i telefonom ili putem interneta. U slučaju otklanjanja nedostataka/zamjenske isporuke, kupac mora vratiti uklonjene/zamijenjene komponente/uređaje tvrtki Semantic Applications GmbH & Co. KG.
7.3. Kupac osigurava da Semantic Applications GmbH & Co. KG za korištenje ili pristup svim kupcima proizvodi trećih strana koje osigurava Semantic Applications GmbH & Co. KG, uključujući kopiranje, spremanje i ponovnu instalaciju sigurnosnog sustava ili podataka. Kupac daje Semantic Applications GmbH & Co. KG protiv svih zahtjeva koji proizlaze iz činjenice da kupac nije osigurao ovo ovlaštenje (uključujući dobivanje relevantnih licenci, prava ili drugih odobrenja, pravnih potvrda ili odobrenja u pogledu tehnologije, softvera ili drugih komponenti).
7.4. Odredbe o pravima u jamstvu i odgovornosti prema odjeljcima 9 i 10 ostaju nepromijenjene odredbama ovog odjeljka 7.

8.Softver
8.1. Softver podliježe zasebnim softverskim licencnim ugovorima koji prate softverske medije i vodiče za proizvode, upute za uporabu ili druge dokumente koji se dostavljaju korisniku nakon instalacije ili upotrebe softvera.
8.2. Ako softver nije popraćen licencnim uvjetima, Semantic Applications GmbH & Co. KG daje korisniku neekskluzivnu licencu za pristup i korištenje Semantic Applications GmbH & Co. KG je osigurao softver. Kupac tvrtke Semantic Applications GmbH & Co. KG kao dio pružanja usluga ili stavljen na raspolaganje softver može se koristiti samo za vrijeme trajanja usluga i samo u mjeri potrebnoj za korištenje usluga od strane korisnika.
8.3. Za semantičke aplikacije GmbH & Co. KG u sklopu pružanja usluga primjenjuju se sljedeće odredbe:
8.3.1. Kupac ne smije: (1) kopirati (osim rezervnih kopija), prilagođavati, licencirati, prodavati, dodjeljivati, podlicencirati ili na drugi način prenositi ili opterećivati ​​Softver; (2) koristiti Softver prema Ugovoru o upravljanim uslugama ili (3) koristiti Softver na više od dopuštenog broja licenciranih istodobnih korisničkih mjesta, lokacija ili drugih kriterija navedenih u primjenjivim Dokumentima o uslugama.
8.3.2 . Kupac ne smije (1) pokušati pristupiti Semantic Applications GmbH & Co. KG ili treće strane, ili za neovlašteni pristup njima; (2) pokušati koristiti Softver ili bilo koji Semantic Applications GmbH & Co. KG ili bilo kojeg od njegovih kupaca ili dobavljača kako bi istražili, ispitali ili skenirali njihove sigurnosne ranjivosti; (3) ometati ili pokušavati ometati uslugu bilo kojem korisniku, hostu ili mreži; (4) prenositi neželjenu masovnu ili komercijalnu komunikaciju; (5) ograničiti, spriječiti ili na drugi način ometati korištenje ili uživanje u Softveru od strane bilo koje druge osobe, bez obzira na namjeru, svrhu ili razinu vještine (isključujući alate sa sigurnosnim značajkama); ili (6) objekti Semantic Applications GmbH & Co. KG (ili dobavljači Semantic Applications GmbH & Co. KG) za ograničavanje, sprječavanje, ometanje ili na drugi način prekidanje ili smanjenje performansi.
8.4. Kupac dodjeljuje Semantic Applications GmbH & Co. KG ili jedan od Semantic Applications GmbH & Co. KG ima pravo pregledati korištenje softvera tijekom uobičajenog radnog vremena. Kupac pristaje na suradnju sa Semantic Applications GmbH & Co. KG u slučaju takvog pregleda i da odobri razuman pristup svim dokumentima koji se odnose na korištenje softvera. Provjera je ograničena na dokaz da se korisnik pridržava ugovornih uvjeta korištenja softvera.

9. Odgovornost za nedostatke
9.1. Kvaliteta proizvoda i usluga konačno je opisana u ponudi. Karakteristike proizvoda i usluga koje, prema javnim izjavama Semantic Applications GmbH & Co. KG ili njegovi pomoćnici, posebno u reklamiranju ili označavanju robe, ili zbog komercijalne upotrebe, pripadaju ugovorenoj kvaliteti samo ako su u pisanom obliku umnoženi u ponudi ili potvrdi narudžbe. Ako proizvodi i usluge nemaju ugovorenu kvalitetu u trenutku prijenosa rizika ili su na neki drugi način neispravni u smislu zakonskih odredbi, Semantic Applications GmbH & Co. KG ima pravo izabrati hoće li otkloniti kvar ili dati zamjenu. U tu svrhu, Semantic Applications GmbH & Co. KG za istragu proizvoda u prostorijama Kupca ili u Semantic Applications GmbH & Co. KG pod naslovom. U slučaju otklanjanja nedostataka/zamjenske isporuke, kupac mora vratiti uklonjene/zamijenjene komponente/uređaje tvrtki Semantic Applications GmbH & Co. KG počinio. Na zahtjev Semantic Applications GmbH & Co. KG, predmetni proizvod se šalje kao prijevoz plaćena Semantic Applications GmbH & Co. KG. U okviru proizvodnje i za otklanjanje nedostataka/zamjenske isporuke, Semantic Applications GmbH & Co. KG Zamjenski dijelovi ili komponente koji su novi ili kao novi prema uobičajenom industrijskom standardu. Ovo ne utječe na druge pravne zahtjeve korisnika, uzimajući u obzir odredbe odjeljka "Odgovornost".
9.2. Zahtjevi za nedostatke istječu 12 (dvanaest) mjeseci nakon isporuke (ugovor o kupnji/isporuka za rad) ili prihvaćanja (ugovor o radu) ako Semantic Applications GmbH & Co. KG nije na prijevaru prikrio nedostatak. Time se ne utječe na zakonsku zastaru regresnog prava poduzetnika, budući da se novoproizvedena ugovorna roba prodaje potrošačima u sklopu poslovanja. Zakonski regresni zahtjevi postoje samo ako kupac sa svojim kupcima nije sklopio nikakve sporazume koji nadilaze zakonske zahtjeve za nedostatke.
9.3. Ukoliko proizvodi trećih strana i softver treće strane pokažu nedostatke tijekom zakonskog jamstvenog roka, kupac prvenstveno kontaktira svog proizvođača kako bi otklonio kvar. Ako to ne uspije, gore navedene odredbe koje se odnose na Semantic Applications GmbH & Co. KG jamstvo u skladu s tim.
9.4. Semantic Applications GmbH & Co. KG ne snosi odgovornost za nedostatke ako kupac bez pristanka Semantic Applications GmbH & Co. KG sama mijenja proizvode, softver ili usluge ili ih mijenja od strane trećih strana i to onemogućuje ili nerazumno otežava otklanjanje kvara. U svakom slučaju, kupac mora snositi dodatne troškove nastale kao rezultat. Semantic Applications GmbH & Co. KG ne jamči da će proizvodi, softver, isporuka ili usluge (1) biti u skladu s bilo kojim specifičnim dizajnom koji nije odobren od strane Semantic Applications GmbH & Co. KG će raditi ili (2) proizvesti određeni rezultat, čak i ako je konfiguracija ili rezultat kompatibilan sa Semantic Applications GmbH & Raspravljalo se o Co. KG. Semantic Applications GmbH & Co. KG ne jamči da će proizvodi, softver, isporuka ili usluge (1) biti u skladu s bilo kojim specifičnim dizajnom koji nije odobren od strane Semantic Applications GmbH & Co. KG će raditi ili (2) proizvesti određeni rezultat, čak i ako je konfiguracija ili rezultat kompatibilan sa Semantic Applications GmbH & Co. KG.
9.5. Prije izvođenja bilo kakvog ispravljanja nedostataka, kupac je odgovoran za uklanjanje svih stavki koje nisu osigurane od strane Semantic Applications GmbH & Co. KG za uklanjanje ugrađenih komponenti i proizvoda, kao i za izradu sigurnosnih kopija datoteka i programa.

10.Odgovornost
10.1. Semantic Applications GmbH & Co. KG ima neograničenu odgovornost za namjerne ili krajnje nemarne radnje ili propuste.
10.2. Semantic Applications GmbH & Co. KG samo u slučaju štete koja se može pratiti u bitnim povredama dužnosti koje ugrožavaju postizanje svrhe ugovora, odnosno u povredi dužnosti čije ispunjenje prije svega omogućuje pravilno izvršenje ugovora. Odgovornost za manji nemar ograničena je na ugovornu tipičnu, predvidivu štetu. To se odnosi na sve zahtjeve za naknadu štete, bez obzira na pravnu osnovu, uključujući posebno zahtjeve za odštetu.
10.3. U slučaju odjeljka 10.2, odgovornost je također ograničena na 500.000 EUR po zahtjevu.
10.4. Potraživanja prema Zakonu o odgovornosti za proizvode, zbog kvara nakon preuzimanja jamstva za kvalitetu proizvoda, prijevarno prikrivenih pogrešaka i oštećenja zdravlja, života i tijela, kao i potraživanja zbog culpa in contrahendo koja su već nastala u u vrijeme kada su ovi uvjeti uključeni, ostaju nepromijenjeni na koje ne utječu gornja ograničenja odgovornosti.
10.5. Gore navedena ograničenja odgovornosti primjenjuju se mutatis mutandis na zahtjeve protiv zaposlenika i agenata tvrtke Semantic Applications GmbH & Co. KG.

11.Ostala odgovornost
11.1. Osim ako nije drugačije navedeno u ovim Općim uvjetima, uključujući sljedeću odredbu, bit ćemo odgovorni u skladu sa zakonskim odredbama u slučaju kršenja ugovornih i izvanugovornih obveza Propisi.
11.2. Odgovorni smo za štetu - iz bilo kojeg pravnog razloga - u okviru odgovornosti temeljene na krivnji u slučaju namjere i grubog nemara. U slučaju jednostavnog nemara, odgovorni smo samo prema blažem standardu odgovornosti prema zakonskim odredbama (npr. za brigu o vlastitim poslovima)
11.2.1. za štetu nastalu ozljedom života, udova ili zdravlja,
11.2.2. za štetu nastalu nezanemarivom povredom bitne ugovorne obveze (obveza čije ispunjenje prije svega omogućuje pravilno izvršenje ugovora i na čije se poštivanje ugovorni partner redovito oslanja i može osloniti); u ovom slučaju, međutim, naša je odgovornost ograničena na naknadu za predvidivu, tipično nastalu štetu.
11.3. Ograničenja odgovornosti koja proizlaze iz stavka 2. odnose se i na povrede dužnosti od strane ili u korist osoba za čiju smo krivnju prema zakonskim odredbama odgovorni. Ne vrijede ako smo prijevarom prikrili nedostatak ili preuzeli jamstvo za kvalitetu robe i za potraživanja kupca prema Zakonu o odgovornosti za proizvode.
11.3. Zbog povrede dužnosti koja se ne sastoji od nedostatka, kupac može odustati ili raskinuti samo ako smo mi odgovorni za povredu dužnosti. Slobodno pravo kupca na raskid ugovora (osobito prema §§ 651, 649 BGB) je isključeno. U suprotnom, primjenjuju se zakonski zahtjevi i pravne posljedice.

12.Visokorizične aktivnosti
Kupac je svjestan da proizvodi, softver, proizvodi i usluge nisu dizajnirani ili namijenjeni za upotrebu u opasnim područjima koja zahtijevaju sigurnosne performanse, uključujući, ali ne ograničavajući se na rad nuklearnih elektrana, navigacijskih ili komunikacijskih sustava zrakoplova, kontrolu zračnog prometa, sustave oružja, strojeve za održavanje života ili bilo koju drugu primjenu u kojoj je kvar proizvodi, softver, proizvodi ili korištenje Usluga mogu dovesti do trenutne smrti, tjelesne ozljede ili ozbiljne tjelesne ozljede ili oštećenja imovine ("Visoko rizične aktivnosti"). Semantic Applications GmbH & Co. KG izričito odbija svako eksplicitno ili implicitno jamstvo u vezi s prikladnošću za visokorizične aktivnosti.

13.Tajnost
Obje strane postaju poznate u okviru poslovni odnos Odgovarajte međusobno povjerljivim podacima koji su postali povjerljivi kao što bi postupali sa svojim vlastitim povjerljivim informacijama, ali s ne manje nego razumnom pažnjom. Povjerljivi podaci također se moraju tretirati kao povjerljivi nakon isteka ugovora.

14.Poštivanje izvoznih propisa
14.1. Ugovorni proizvodi, isporuke, softver i usluge mogu sadržavati tehnologije i softver koji podliježu propisima o kontroli izvoza Sjedinjenih Američkih Država, Europske unije i/ili Savezne Republike Njemačke, kao i propisima o kontroli izvoza zemlje u koje se isporučuju ili u kojima se koriste će. Kupac se obvezuje pridržavati se ovih propisa. Prema ovim Uredbama, Proizvodi, Isporuka, Softver ili Usluge ne smiju se prodavati, iznajmljivati, iznajmljivati, prenositi/isporučivati ​​ili na drugi način iskorištavati u ograničenim zemljama, ograničenim krajnjim korisnicima ili ograničenim uporabama. Kupac izričito potvrđuje da Semantic Applications GmbH & Co. KG kupljeni proizvodi, isporuka, softver ili usluge ne koriste se za aktivnosti povezane s oružjem za masovno uništenje, posebice aktivnosti povezane s projektiranjem, razvojem, proizvodnjom ili korištenjem nuklearnih materijala, nuklearnih postrojenja ili nuklearnog oružja, projektila ili podrške projektilima projekti, ili kemijsko ili biološko oružje. Kupac je suglasan da neće prodavati, iznajmljivati, iznajmljivati ​​ili na drugi način prenositi/isporučivati ​​ili na drugi način koristiti Proizvode, Isporučive proizvode, Softver i Usluge krajnjim korisnicima koji sudjeluju u takvim aktivnostima.
14.2. Kupac izjavljuje da Softver koji pruža Kupac i koristi se kao dio Proizvoda, Isporučivih proizvoda, Softvera ili Usluga ne sadrži enkripciju ili, ako sadrži enkripciju, takav Softver ima izvoznu licencu oslobođenu licence. Ako Kupac nije u mogućnosti dati gornju izjavu, Kupac se slaže da Semantic Applications GmbH & Co. KG pružiti sve informacije potrebne za dobivanje izvoznih dozvola od vlade SAD-a ili drugih relevantnih međunarodnih ili nacionalnih tijela i semantičkih aplikacija GmbH & Co. KG pružiti svu potrebnu pomoć za dobivanje takvih licenci. Bez obzira na gore navedeno, Kupac je isključivo odgovoran za dobivanje svih potrebnih licenci koje se odnose na izvoz Softvera. Semantic Applications GmbH & Co. KG također može zahtijevati izvozne certifikate za softver od kupca.
14.3. Što se tiče Semantic Applications GmbH & Ne može se razumno očekivati ​​da će se Co. KG pridržavati ugovora kao rezultat kašnjenja uzrokovanog nedostatkom izvoznih dozvola, Semantic Applications GmbH & Co. KG odustaje od ugovora putem trenutne pisane izjave kupcu. Semantic Applications GmbH & Co. KG ne snosi odgovornost za bilo kakvo kašnjenje u isporuci ili neisporuku bilo kojeg Proizvoda, Isporučivih proizvoda, Softvera ili Usluga uzrokovano neuspjehom Kupca da dobije takve licence ili ne pruži takve certifikate.
14.4. Kupac će Semantic Applications GmbH & Co. KG od svih potraživanja trećih strana zbog kršenja ili navodnog kršenja relevantnih izvoznih zakona od strane kupca i nadoknadi nastalu štetu.

15.Odšteta
15.1. Semantic Applications GmbH & Co. KG obeštećuje kupca od svih potraživanja trećih strana na temelju činjenice da Semantic Applications GmbH & Co. KG je isporučio Semantic Applications GmbH & Proizvodi s robnom markom Co. KG krše prava intelektualnog vlasništva treće strane ("Zahtjev za intelektualno vlasništvo"). Ako Semantic Applications GmbH & Co. KG je odmah obaviješten o zahtjevu za intelektualno vlasništvo i, prema mišljenju Semantic Applications GmbH & Co. KG postoji određena vjerojatnost da je to opravdano, tada Semantic Applications GmbH & Co. KG, prema vlastitom nahođenju, ili (1) stječe ili na drugi način pribavlja potrebna prava za kupca koja mu omogućuju korištenje Semantic Applications GmbH & Co. KG robne marke ili koje je Semantic Applications GmbH & Co. KG omogućiti nastavak pružanja usluga; (2) Semantic Applications GmbH & Co. KG - modificirati robne marke tako da više ne krše prava intelektualnog vlasništva trećih strana; (3) Semantic Applications GmbH & Proizvodi s robnom markom Co. KG s ekvivalentom koji ne krši prava; ili (4) povrat svih naknada koje su već plaćene za sve usluge koje navodno krše autorska prava koje još nisu izvršene, ili razumni razmjerni povrat za navodno kršene Semantic Applications GmbH & Proizvod s robnom markom Co. KG.
15.2. Semantic Applications GmbH & Co. KG ne obeštećuje kupca u skladu s odjeljkom 14.1 za zahtjeve za intelektualno vlasništvo koji proizlaze iz sljedećeg: (1) Izmjene od strane Semantic Applications GmbH & Proizvodi s robnom markom Co. KG koje ne prodaje Semantic Applications GmbH & Co. KG ili u ime Semantic Applications GmbH & Co. KG; (2) Kombinacija, rad ili korištenje Semantic Applications GmbH & Proizvodi s robnom markom Co. KG u vezi s proizvodom, softverom ili uslugom treće strane, čija kombinacija uzrokuje (navodno) kršenje ili (3) proizlazi iz Semantic Applications GmbH & Co. KG slijedio je pisane specifikacije ili upute Kupca, npr. uključivanjem softvera ili drugih materijala ili postupaka koje je pružio ili zatražio Kupac.
15.3. Zahtjevi za naknadu štete podliježu odredbama članka 10. ovih Općih uvjeta.
15.4. Kupac daje Semantic Applications GmbH & KG od bilo kakvih tvrdnji trećih strana koje: (1) se temelje na činjenici da kupac nije uspio pribaviti potrebne licence, prava ili druge dozvole, zakonske potvrde ili odobrenja za tehnologiju ili podatke na strani korisnika, ili (2 ) oslanjanje na pribavljanje softvera ili drugih komponenti instaliranih ili integriranih u Proizvode, Isporuke, Softver ili Usluge prema uputama ili zahtjevima Kupca; ili (3) proizlaze iz lažnih prikaza o postojanju izvozne dozvole; ili (4) od Semantic Applications GmbH & Co. KG kao rezultat kršenja ili navodnog kršenja relevantnih izvoznih propisa od strane kupca. Izuzeća prema ovom propisu zahtijevaju da je kriv kupac.

16.Raskid ugovora
16.1. Svaka strana ima pravo (ne dovodeći u pitanje bilo koje drugo pravo ili pravni lijek koji može imati protiv druge strane) odmah pisanim putem raskinuti ovaj Ugovor iz razloga.
16.2. Semantic Applications GmbH & Co. KG posebno može otkazati ugovorvraskinuti ako kupac:
16.2.1. krši bitnu ugovornu obvezu i ne otklanja tu povredu nakon određivanja razumnog razdoblja odgode ili nemogućnosti; ili
16.2.2. postaje nesolventan nakon sklapanja ugovora i Semantic Applications GmbH & Co. KG zahtjev za plaćanje je zbog toga ugrožen; ili
16.2.3. krši zakone o kontroli izvoza ili Semantic Applications GmbH & Co. KG može razumno pretpostaviti da je kupac prekršio isto i Semantic Applications GmbH & Co. KG zbog čega je nerazumno pridržavati se ugovora; ili
16.2.4. krši obveze IPR-a, jamstva i oslobađa od odgovornosti navedene u ugovoru i Semantic Applications GmbH & Co. KG zbog čega je nerazumno pridržavati se ugovora.

17. Zastara
17.1. Suprotno § 438, odjeljak 1, br. 3 BGB-a, opći rok zastare za tražbine koje proizlaze iz materijalnih i pravnih nedostataka je jedna godina od isporuke. Ako je prihvaćanje dogovoreno, rok zastare počinje prihvaćanjem.
17.2. Međutim, ako je roba zgrada ili predmet koji je korišten za gradnju u skladu sa svojom uobičajenom namjenom i prouzročio njezin nedostatak (građevinski materijal), rok zastare je 5 godina od isporuke u skladu sa zakonskim propisom (§ 438. st. 1. br. 2 BGB). Ostali posebni zakonski propisi o zastari ostaju nepromijenjeni (osobito § 438, st. 1, br. 1, st. 3, §§ 444, 479 BGB).
17.3. Gore navedeni rokovi zastare prodajnog prava primjenjuju se i na ugovorne i izvanugovorne zahtjeve za naknadu štete od strane kupca na temelju nedostatka na robi, osim ako bi primjena redovnog zakonskog roka zastare (§§ 195, 199 BGB) dovela do kraći rok zastare u pojedinim slučajevima. Međutim, zahtjevi za naknadu štete od strane kupca kao i prema Zakonu o odgovornosti za proizvode zastarijevaju isključivo prema zakonskoj zastari.

18. Viša sila
Prema prema ovom ugovoru, nijedna strana nije odgovorna drugoj strani za neispunjenje svojih obveza tijekom bilo kojeg razdoblja kada je takvo izvršenje odgođeno zbog okolnosti koje su izvan kontrole bilo koje strane, uključujući, ali ne ograničavajući se na požar, poplavu, rat, embargo, štrajk, nereda ili intervencije državnih tijela ("Viša sila"), pod uvjetom da odgođena strana odmah pisanim putem obavijesti drugu stranu o slučaju više sile. Neizvršenje odgođene strane tolerira se za vrijeme trajanja događaja više sile; međutim, ako slučaj više sile traje više od 30 dana, druga strana ima zakonsko pravo odustati od cijelog ili dijela ugovora.

19. Politika privatnosti
Podaci o kupcima podliježu elektroničkoj obradi podataka. Ako je potrebno, Semantic Applications GmbH & Co. KG osobni podaci uslužnim partnerima i drugim tvrtkama Semantic Applications GmbH & Co. KG Group, koja se također može nalaziti izvan Europskog gospodarskog prostora, npr. Semantic Applications GmbH & Co. KG Inc. u SAD-u, u skladu s odgovarajućim sigurnosnim mjerama i u skladu sa zakonskim zahtjevima. Semantic Applications GmbH & Politika privatnosti Co. KG dostupna je na www.semantic-applications.de

20. Usklađenost s WEEE direktivom Semantic Applications GmbH & Co. KG preuzima odgovornost za usklađenost s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi 2002/96/EG ("WEEE direktiva") i njezinim nacionalnim provedbenim standardima, uključujući prijavljivanje onih koji su stavljeni na tržište uređaja, te vraćanje proizvoda tvrtki Semantic Applications GmbH & Co. KG sabirna mjesta. Proizvodi predani na sabirnim mjestima recikliraju se u skladu s WEEE direktivom i nacionalnim provedbenim standardima. Kupac je odgovoran za vraćanje proizvoda na adresu koju je dao Semantic Applications GmbH & Co. KG imenovano je sabirno mjesto prema programu recikliranja WEEE tvrtke Semantic Applications GmbH & Odgovorno Co. KG – www.semantic-applications.de

21.Općenito
21.1. Niti jedna strana ne može ustupiti ili prenijeti ovaj Ugovor ili bilo koje pravo ili interes bez prethodnog pisanog pristanka druge strane, osim što (1) Semantic Applications GmbH & Co. KG ne zahtijeva pristanak za prijenos na povezana društva i (2) Semantic Applications GmbH & Co. KG može prenijeti svoje ugovorne obveze na podizvođača, ali ostaje odgovoran i odgovoran kupcu za te obveze.
21.2. Za sadržaj dopuna i izmjena VUgovori koji uključuju ove opće uvjete su pisani ugovor ili pisana potvrda tvrtke Semantic Applications GmbH & Co KG mjerodavan. Ako ugovor ili ovi opći uvjeti sadrže rupe, za popunjavanje ovih rupa primjenjivat će se pravno učinkoviti propisi koje bi se strane dogovorile u skladu s ciljevima ugovora i u svrhu ovih općih uvjeta da su znale za rupu. puškarnice.
21.3. Primjenjuje se njemački zakon. Isključena je valjanost Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG). Ako je kupac trgovac, isključivo mjesto jurisdikcije za sve sporove u vezi s sadašnjim poslovnim odnosom je Frankfurt na Majni. Ova uredba ne utječe na obvezne zakonske odredbe o isključivim mjestima jurisdikcije. Od veljače 2017.